Elton John – Farewell Yellow Brick Road Tour @ Cork, Ireland (Pairc Ui Chaoimh) 7/1/2022
Elton John – Farewell Yellow Brick Road Tour @ Cork, Ireland (Pairc Ui Chaoimh) 7/1/2022