Kub e

─░stanbul,Turkey

Skills

Key Art DesignTypographyPrint Design

Software

Adobe IllustratorAdobe Photoshop

Social

Live By Night
Live By NightLive By Night Contest Kubilay Erdogan
Live By Night
Live By NightLive By Night Contest Kubilay Erdogan
A Monster Calls
A Monster CallsA Monster Calls Poster Contest Kubilay Erdogan
A Monster Calls
A Monster CallsA Monster Calls Poster Contest Kubilay Erdogan
A Monster Calls
A Monster CallsA Monster Calls Poster Contest Kubilay Erdogan
A Monster Calls
A Monster CallsA Monster Calls Poster Contest Kubilay Erdogan