Orlando Copali Velasquez

Bolivia

Skills

Digital IllustrationTraditional IllustrationKey Art DesignSketchingConcept ArtTypography

Software

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopManga Studio

Social